Mano GargždaiBaigėsi VVG „Pajūrio kraštas“ valdybos darbą paralyžiavęs teisminis procesas

Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)
Dėl teismo proceco VVG negalėjo registruoti Registrų centre naujai išrinktos valdybos. Redakcijos archyvo nuotr. Dėl teismo proceco VVG negalėjo registruoti Registrų centre naujai išrinktos valdybos. Redakcijos archyvo nuotr.

Beveik 8 mėnesiai teismo salėje Vietos veiklos grupei (VVG) „Pajūrio kraštas“ prailgo – sustabdžius valdybos veiklą, darbas buvo paralyžiuotas, tai trukdė įsisavinti europines paramos lėšas. Birželio 6 d. Klaipėdos apylinkės teismas paskelbė nuosprendį atmesti ieškovų ieškinį, o sprendimą trečiaisiais asmenimis įtraukti UAB „Litimbera“, Šventvakarių bendruomenę, Lapių bendruomenės centrą ir Laimos Karbauskienės statybos įmonę dėl juridinio asmens pripažinti negaliojančiu. Tiesa, sprendimas per 30 dienų dar gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

 

Konfliktas įsižiebė dar 2015-aisiais

Pirmieji nesutarimai, galiausiai nuvedę VVG „Pajūrio kraštas“ narius į teismo salę, prasidėjo dar 2015 m. vasarą, pirmojo valdybos posėdžio metu. Tąkart konfrontacija ir nesutarimai kilo tarp VVG pirmininkės Raimondos Damulienės ir valdžios deleguoto atstovo – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Sigito Karbausko. Pirmininkė R. Damulienė tada kreipėsi į Klaipėdos rajono savivaldybės merą Vaclovą Dačkauską, prašydama atšaukti Savivaldybės atstovą S. Karbauską iš valdybos dėl veiksmų, „nesuderinamų su bet kokiomis kultūringo elgesio normomis“, tačiau palankaus sprendimo iš mero nesulaukta.

VVG valdyba bandė dirbti toliau, bet 2017 m. spalį du jos nariai – Algirdas Skroblys ir Inesa Gaudutytė pateikė atsistatydinimo prašymus, dar trys nariai – Šarūnė Petruškevičienė, Vytautas Kundrotas ir Vidmantas Gedvilas – tikino, kad darbas nuolat konfliktuojančioje valdyboje nėra įmanomas, ragino atšaukti senąją valdybą ir rinkti naują.

2017 m. spalio 10-osios vakarą visuotiniame narių susirinkime buvo atšaukta VVG „Pajūrio kraštas“ valdyba ir išrinkti nauji jos nariai. Už valdybos atšaukimą tada balsavo 25 nariai, prieš – 8, susilaikė – 6.

Su šiuo sprendimu nenorėję sutikti keli asmenys – VVG valdybos pirmininkė Alina Petkevičienė, valdybos narė Jolita Lemežienė, ūkininkė, statybos įmonės atstovė, Lapių bendruomenės centro pirmininkė Laima Karbauskienė ir Lapių bendruomenės atstovas Arūnas Grikšas – nusprendė kreiptis į teismą, kad šis išaiškintų, ar valdybos posėdis, kuriame priimtas svarbus sprendimas, buvo surengtas teisėtai, ar VVG pirmininkė neviršijo savo įgaliojimų ir ar sprendimas pakeisti valdybą iš anksto klausimo neįtraukus į darbotvarkę, atitinka VVG įstatus.

 

Kreipėsi į teismą

2017 m. spalio 27 d. Klaipėdos rajono apylinkės teisme pagal ieškovų Alinos Petkevičienės, Laimos Karbauskienės, Jolitos Lemežienės ir Arūno Grikšo ieškinį atsakovei VVG „Pajūrio kraštas“ pradėtas teisminis procesas.

Ieškovai pareiškė reikalavimą pripažinti 2017 m. spalio 10 d. VVG „Pajūrio kraštas“ neeilinį visuotinį narių susirinkimą neįvykusiu, 2017 m. spalio 10 d. protokolą laikyti neteisėtu, o jame priimtus sprendimus – negaliojančiais.

Savo reikalavimus ieškovai grindė tuo, kad 2017-10-10 vykusio neeilinio visuotinio narių susirinkimo metu VVG „Pajūrio kraštas“ valdyba buvo atšaukta neteisėtai, nes buvo pažeistos nustatytos procedūros: VVG pirmininkės niekas neįgaliojo keisti numatyto susirinkimo datos; buvo pažeista informavimo apie valdybos nario atsistatydinimą tvarka; niekam iš susirinkimo dalyvių nebuvo pranešta apie planuojamą valdybos atšaukimą; pradėjus svarstyti visos valdybos atšaukimo klausimą, atšaukiamiems nariams nebuvo suteikta prašyta pertrauka, o tuo pačiu – ir galimybė išsamiai pasisakyti svarstomu juos asmeniškai jautriai liečiančiu klausimu.

VVG pirmininkė R. Damulienė teismui pateikė atsakomąjį ieškinį, kuriame nurodė su ieškovų reikalavimais nesutinkanti: pagal VVG įstatus pirmininkė turėjusi teisę sušaukti visuotinį narių susitikimą, įstatai taip pat nedraudžia keisti paskirtos susirinkimo datos, o apie jos pakeitimą nariams buvo pranešta, kaip įprasta, el. paštu, patys ieškovai tame susirinkime irgi dalyvavo. Įstatai leidžia visuotiniam narių susirinkimui bet kada atšaukti visą valdybą ar pavienius jos narius. R. Damulienė pažymėjo, kad iki tol nei viename susirinkime pertraukos nebuvo skelbiamos, o darbotvarkė pagal poreikį dažnai būdavo keičiama paties susirinkimo metu ir patys ieškovai yra tai darę.

Visos valdybos atšaukimo pagrindus motyvuotai išdėstė trys VVG „Pajūrio kraštas“ valdybos nariai, pateikę rašytinius pareiškimus, ir visuotinio susirinkimo nariai jiems pritarė.

 

Valdybos posėdžiuose vyravo įtampa, nepavykdavo konstruktyviai spręsti klausimų. Redakcijos archyvo nuotr.

 

Sprendimas – beveik po 8 mėnesių

Praėjus beveik 8 mėnesiams nuo teismo proceso pradžios, priimtas sprendimas. Teismas nustatė, kad VVG „Pajūrio kraštas“ valdyba, pagal įstatus, turėjo teisę sušaukti visuotinį narių susirinkimą. Tai, kad toliau šio susirinkimo surengimu rūpinosi ir nežymiai (keliomis dienomis) jo datą pakeitė nebe valdyba, o VVG pirmininkė, neturi jokios įtakos susirinkimo sušaukimo teisėtumui.

Kad pakeitimas buvo suderintas su valdybos nariais, liudija elektroninis susirašinėjimas. Niekas iš suinteresuotų asmenų dėl to prieštaravimų nepareiškė ir neatsirado nei vieno, kuris teisme būtų pareiškęs, kad šis datos pakeitimas kaip nors sutrukdė dalyvauti susirinkime ar jam pasirengti.

Teismas nustatė, kad kaip pildyti darbotvarkę, kas ir iki kada tai gali daryti, nėra numatyta nei įstatuose, nei Asociacijų įstatyme. Tuo tarpu visuotinio narių susirinkimo teisė bet kada atšaukti visą valdybą ar atskirus jos narius įtvirtinta tiek Asociacijų įstatyme, tiek įstatuose.

Ginčas, kilęs dėl 5 minučių pertraukos nesuteikimo, anot teismo sprendimo, taip pat neturi pagrindo, nes, išnagrinėjus bylą nustatyta, kad klausimas dėl tokios pertraukos padarymo buvo iškeltas susirinkimo metu ir dauguma dalyvavusiųjų nubalsavo prieš tokį pasiūlymą, todėl ši pertrauka ir nebuvo suteikta.

2018 m. birželio 6 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmuose nuspręsta ieškovų – A. Petkevičienės, L. Karbauskienės, J. Lemežienės ir A. Grikšo – ieškinį atmesti.

Taip pat nuspręsta atsakovei – VVG „Pajūrio kraštas“ – solidariai iš ieškovų priteisti 1 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų. Panaikintas ir 2017 m. spalio 27 d. teismo nutarimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – draudimą atsakovei (VVG) registruoti VĮ Registrų centras naujai išrinktos valdybos narius.

Šį teismo sprendimą ieškovai gali per 30 d. apeliaciniu skundu apskųsti Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

 

Darbas buvo paralyžiuotas

Teismo procesas, vykęs beveik 8 mėnesius, sustabdė 2016–2023 m. VVG „Pajūrio kraštas“ vietos plėtos strategiją – iki 2023 m. Vietos veiklos grupė turi paskirstyti kiek daugiau nei 2 mln. eurų paramą VVG „Pajūrio kraštas“ teritorijoje (išskyrus Gargždų miestą) registruotiems viešiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, kaimo bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėms (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijoms, viešosioms įstaigoms, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai. Iš šių pinigų turi būti finansuojami ne mažiau kaip 26 projektai, kurie Klaipėdos rajone privalės sukurti ne mažiau kaip 37 darbo vietas.

Pastaruosius mėnesius „Pajūrio kraštas“ turėjo dirbti be valdybos, todėl sustojo daugelio klausimų sprendimas.

„Ieškovais byloje buvo ne VVG naujokai, o ilgamečiai nariai, kurie nusprendė paprastus procedūrinius organizacijos klausimus spręsti teisme, nors žinojo kokia pažeidžiama yra organizacija, dirbanti tik su ES parama ir kokią žalą gali patirti tos paramos laukiantys pareiškėjai. Dabar gresia, kad nepasieksime reikiamos pažangos lygio ir neteksime 20 proc. nuo paramos lėšų“, – rašoma oficialiame VVG tinklapyje.

Neturinti valdybos VVG „Pajūrio kraštas“ per aštuonis mėnesius paskelbė tik vieną kvietimą teikti paraiškas.

„Mūsų organizacija tapo pavyzdžiu, kaip galima metodiškai ir suplanuotai bandyti užvaldyti ar net sunaikinti organizaciją, kuri vykdo tik projektinę veiklą ir pagal veiklos pobūdį yra įsprausta į daugybės taisyklių ir apribojimų rėmus. Patyrėme visko – nuo dezinformaciją skleidžiančių rašliavų – iki valdžios atstovo monologų ir nuolatinių kaltinimų per valdybos posėdžius, nuo buvusios valdybos pirmininkės nesiskaitymo su organizacijos sprendimais – iki teismo“, – teigiama VVG tinklapyje.

 

Apie VVG „Pajūrio kraštas“

VVG „Pajūrio kraštas“, telkdama atstovaujamos teritorijos kaimo gyventojus, bendruomenes bei kitas nevyriausybines organizacijas ir veikdama partnerystėje su vietos valdžia bei verslu, siekia užtikrinti darnią Klaipėdos rajono kaimiškų vietovių plėtrą, sujungiant gyvenamosios aplinkos gerinimą, kaimo ekonomikos įvairinimą ir vietos gyventojų socialinių, kultūrinių iniciatyvų skatinimą.

Palikite komentarą

Portalo draugai

 

 VEdid WWW   Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  gargzdu-sm

Reklamos

Dabar svetainėje 328 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2018 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,