Mano Gargždai2020 m. Savivaldybės biudžeto projektas – visuomenės svarstymui

Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)
Klaipėdos r. sav. nuotr. Klaipėdos r. sav. nuotr.

Parengtas Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto projektas teikiamas svarstyti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai. Savivaldybės biudžeto pajamos planuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu.

 

2020 metais Savivaldybė tampa „donore“. Savivaldybei nustatyta gyventojų pajamų mokesčio dalis, reikalinga prognozuojamoms pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio apskaičiuoti, 55,22 proc. Ankstesniais metais Savivaldybei tekdavo 100 proc. Pasikeitimo priežastis – savivaldybėms ateinančių metų pajamos iš GPM prognozuojamos, naudojant Gyventojų registro duomenis.

Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, yra įstatymu tvirtinama GPM dalis (procentais), tenkanti savivaldybių biudžetams. 2020 metams savivaldybių biudžetams patvirtinta 46,21 proc. GPM įplaukų nuo visų GPM įplaukų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus.

Faktiškai įplaukusias lėšas iš GPM Valstybinė mokesčių inspekcija ne rečiau kaip du kartus per mėnesį perves savivaldybei pagal Rodiklių įstatyme patvirtintą GPM dalį (2,1305 proc.). Nauja tai, kad 2020 m. savivaldybėms planuojama skirti dalį GPM verslo plėtros sąlygoms gerinti. Rajono savivaldybei planuojama suma – 363 tūkst. eurų. Šios lėšos naudojamos priemonėms, prisidedančioms prie geresnių sąlygų plėtoti verslą. Informacija apie skirtų sumų panaudojimą bus skelbiama Savivaldybės internetinėje svetainėje.

Planuojamos 2020 m. Savivaldybės biudžeto pajamos – 70,1 mln. eurų.

2020 m. pajamų struktūroje didžiausią dalį 52,2 proc. (36,6 mln. eurų) sudaro GPM, dotacijos sudaro 36,4 proc. (25,5 mln. eurų), turto, prekių ir paslaugų mokesčiai – 3,4 proc. (2,4 mln. eurų), pajamos už prekes ir paslaugas – 7,3 proc. (5,1 mln. eurų), turto ir kitos pajamos – 0,7 proc. (0,5 mln. eurų).

Lyginant su 2019 m. patvirtintomis pajamomis, 2020 m. prognozuojamos pajamos didėja 14,2 mln. eurų: GPM didėja 9,9 mln. eurų, turto, prekių ir paslaugų mokesčiai – 0,2 mln. eurų, dotacijos – 3,9 mln. eurų, pajamos už prekes ir paslaugas – 0,2 mln. eurų.

2020 m. planuojamas pajamos, lyginant su praėjusių metų įvykdytomis, didėja 14,5 mln. eurų. Didėjimą nulemia 8,6 mln. eurų didėjančios pajamos iš GPM, bei 5,8 mln. eurų didėjančios dotacijos. Pajamos už prekes ir paslaugas didėja 0,2 mln. eurų, turto mokesčiai ir turto pajamos bei kitos pajamos planuojamos 0,1 mln. eurų mažesnės.

Prognozuojama, kad 2020 m. į Savivaldybės biudžetą įplauks 36 561 tūkst. eurų iš GPM, tai – 37,3 proc. (9 937 tūkst. eurų) daugiau, nei buvo patvirtinta 2019 metams ir 30,5 proc. (8 554,4 tūkst. eurų) daugiau, nei įvykdyta. GPM prognozę pateikė Valstybinė mokesčių inspekcija.

Turto mokesčių planuojama surinkti 2 276 tūkst. eurų, tai 256 tūkst. eurų daugiau, nei buvo patvirtinta 2019 metams ir 64,5 tūkst. eurų daugiau, nei įvykdyta. Iš valstybinės žemės nuomos mokesčio planuojama surinkti 230 tūkst. eurų. Kitos pajamos ir valstybės rinkliavos sudarys 160 tūkst. eurų.

Be to, į Savivaldybės biudžetą numatoma gauti 1 760 tūkst. eurų vietinių rinkliavų įplaukų, 260 tūkst. eurų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įplaukų, 3 231,8 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas, 90 tūkst. eurų angliavandenilių išteklių mokesčio, 51 tūkst. eurų įmokų už ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimą.

Visos Savivaldybės 2020 metams planuojamos pajamos be dotacijų sudaro 44 619,8 tūkst. eurų. Lyginant su 2019 m. patvirtintomis (34 259,9 tūkst. eurų) didėja 30,2 proc. (10 359,9 tūkst. eurų), lyginant su 2019 m. gautomis (35 877,6 tūkst. eurų), didėja 24,4 proc. (8 742,2 tūkst. eurų).

Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų sumos planuojamos vadovaujantis valstybės institucijų pranešimais. Kitų dotacijų sumos planuojamos vadovaujantis turimomis finansavimo sutartimis. Dotacijos suma vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti dar nežinoma, todėl planuojama preliminari. Bendra 2020 m. planuojamų dotacijų suma – 25 458,8 tūkst. eurų. Lyginant su praėjusiais metais gautomis, didėja 29,4 proc. arba 5 787,4 tūkst. eurų. 3 557,7 tūkst. eurų didėja ES lėšos projektams vykdyti, 1 103,6 tūkst. eurų – speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms, 217,5 tūkst. eurų – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti.

2019 m. nepanaudoti lėšų likučiai ir viršplaninės pajamos sudaro 1 730,6 tūkst. eurų. 2020 m. Savivaldybė skolintis neplanuoja.

2020 m. Savivaldybės biudžeto asignavimų planas rengiamas lygiagrečiai su Strateginio veiklos plano 2020-2022 metams projektu. Asignavimai planuojami, vadovaujantis patvirtintomis programomis, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus ir strateginio veiklos plano projekte 2020 metams numatomas priemones. Savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti savivaldybės vykdomoms programoms finansuoti. 2020 m. asignavimų (be praėjusių metų lėšų likučių ir skolintų lėšų) struktūra pagal funkcijas pavaizduota diagramoje.

Švietimui planuojama išleisti 28,7 mln. eurų arba 41 proc. visų biudžeto asignavimų. Iš šios sumos – 21,6 mln. eurų – asignavimai darbo užmokesčiui ir įmokoms valstybiniam socialiniam draudimui. 2019 m. švietimui išleista 26,5 mln. eurų. Šiais metais Savivaldybės biudžeto lėšomis tikimasi užbaigti Lapių pagrindinės mokyklos bendrabučio pastato rekonstrukciją, skiriamos lėšos bendrabučio baldams, buitinei, kompiuterinei technikai ir ūkiniam inventoriui įsigyti. Tęsiamas projektų kartu su Europos Sąjungos lėšomis „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos rajone“, „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajone“, „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ Endriejavo pagrindinėje mokykloje, Priekulės Ievos Simonaitytės ir Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijose įgyvendinimas.

Skiriamos lėšos Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato sienos remontui, Veiviržėnų darželio teritorijai aptverti, Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ pastato stogo remontui, planuojamo atidaryti Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ Dauparų skyriaus inventoriui ir lauko žaidimų įrenginiams įsigyti, Vėžaičių pagrindinės mokyklos Girininkų skyriaus įėjimo laiptų remontui, Kretingalės pagrindinės mokyklos rūbinės, laiptų ir technologijų kabineto remontui. Skiriamos lėšos Slengių progimnazijos pastato statybos, Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pastato rekonstrukcijos ir Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos aktų salės pastato statybos projektavimui.

Ekonomikai tenka 12,3 mln. eurų arba 17,6 proc. visų biudžeto asignavimų. 2019 m. išleisti 5,9 mln. eurų. 2,6 mln. eurų planuojama išleisti melioracijos statinių priežiūrai, polderinėms sistemoms atnaujinti ir prižiūrėti. Bus įgyvendinami kartu su ES lėšomis finansuojami projektai „Švencelės polderio esamų pylimų paaukštinimas ir naujų pylimų įrengimas“, „Apsauginio pylimo Purmalių kaime ir Jokšų kaime polderio kolektoriaus rekonstrukcija“, rekonstruojamos melioracijos įrenginių drenažo sistemos Dauparų-Kvietinių seniūnijos Šlapšilės kaime, tvarkomi melioracijos grioviai, vykdoma polderių priežiūra, rekonstruojamos polderinės sistemos.

Daugiau, nei 8 mln. eurų tenka kelių, gatvių atnaujinimui, remontui ir priežiūrai. Bus vykdomi kartu su ES lėšomis finansuojami projektai „Priekulės miesto atvirų viešųjų erdvių tvarkymas“, Vėžaičių dvaro parko teritorijos pritaikymas viešiesiems poreikiams“, tęsiami Gargždų miesto Pušų gatvės, Lenkviečių gatvės Sendvario seniūnijoje įrengimo darbai, vykdomi Dovilų seniūnijos kelio Kiškėnai-Lėbartai-Ketvergiai rekonstravimo darbai, vykdomas vietinės reikšmės kelių su žvyro danga asfaltavimas, remontuojami sodų teritorijoje esantys vietinės reikšmės keliai.

Sendvario seniūnijos inžinerinės infrastruktūros remontui ir įrengimui numatoma skirti milijoną eurų, tokia pat suma numatoma ir Gargždų miesto skersgatvių, kelio dangų, pėsčiųjų takų įrengimui ir remontui. 300 tūkst. eurų planuojama prisidėti prie Kelių direkcijos pirmumo teise įgyvendinamų projektų Klaipėdos rajone. Daugiau, nei 0,5 mln. eurų skiriama turizmą skatinančioms priemonėms įgyvendinti, 0,3 mln. eurų numatomi teritorijų planavimo dokumentams rengti.

Socialinei apsaugai planuojama išleisti beveik 8,2 mln. eurų arba 11,7 proc. visų biudžeto asignavimų. 2019 m. socialinei apsaugai išleisti 7,1 mln. eurų. Didesnės lėšos planuojamos socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, socialinėms išmokoms, pašalpoms ir kompensacijoms, socialinei paramai mokiniams, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams, neįgaliųjų būstų pritaikymui.

Baigiamas įgyvendinti kartu su Europos sąjungos lėšomis vykdomas projektas „Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“, tęsiamas projekto „Kompleksinės paslaugos šeimoms Klaipėdos rajone“ įgyvendinimas, kartu su Europos sąjungos lėšomis planuojami įgyvendinti projektai „Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra“ ir „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Klaipėdos rajono savivaldybėje“.

Poilsiui, kultūrai ir sportui planuojama skirti 5,9 mln. eurų arba 8,4 proc. visų biudžeto asignavimų. 2019 m. išleisti 4,8 mln. eurų. Didesnės lėšos skiriamos kultūros įstaigų išlaikymui, senųjų kapinių tvarkymo darbų programai. Įgyvendinamas kartu su Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas „Endriejavo kultūros namų, bibliotekos ir seniūnijos šildymo sistemų ir kultūros paskirties pastatų modernizavimas“, planuojama vykdyti projektų „Koplyčios-mauzoliejaus, esančio Stragnų II, Priekulės seniūnijoje restauravimas“ ir „Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčios pritaikymas kultūrinėms reikmėms“ įgyvendinimą.

Atnaujinami paminklosauginiai objektai, skiriamos lėšos rekonstruotų Plikių kultūros namų ir bibliotekos baldams, ūkinėms prekėms, scenos įrangai įsigyti. Iki 310 tūkst. eurų padidintos sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę aukšto meistriškumo sporto varžybose finansavimo programos lėšos, finansuojamos jaunųjų futbolininkų ugdymo ir buriavimo sporto mokyklos programos, įrengiamos ir prižiūrimos treniruoklių aikštelės seniūnijose.

Planuojamas įgyvendinti kartu su ES lėšomis finansuojamas projektas „Stovyklavietės įrengimas Gargždų karjerų teritorijoje“. Daugiafunkcio sporto centro Gargžduose statybos techniniam projektui parengti ir darbams vykdyti 2020 m. numatomi 200 tūkst. eurų.

Aplinkos apsaugai numatomi 5,3 mln. eurų arba 7,6 proc. visų biudžeto asignavimų. 2019 m. išleisti 5 mln. eurų. Didžioji dalis išlaidų tenka komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo, viešųjų erdvių priežiūros darbų finansavimui. Daugiau lėšų numatoma lietaus nuotekų sistemų projektavimui ir darbams.

Tęsiamas kartu su Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone“, „Pakrantės žvejybos turizmas – plėtra, skatinimas ir tvarus valdymas Baltijos jūros regione“, „Klaipėdos rajono kraštovaizdžio gerinimas“ (Gargždų miesto parko želdynų tvarkymo I etapo darbai) įgyvendinimas.

2020 m. savivaldybės biudžeto projektas paskelbtas Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje adresu: www.klaipedos-r.lt.

Savo pastabas ir pasiūlymus apie 2020 m. Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto projektą prašome pateikti raštu – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, arba el. paštu iki vasario 10 dienos.

Palikite komentarą

Portalo draugai

 

 VEdid WWW   Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  gargzdu-sm

Reklamos

Dabar svetainėje 252 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2018 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,