Mano GargždaiKaip džiovinti, sūdyti, raugti grybus?

Įvertinkite šį įrašą
(3 balsai)
Asociatyvi Corbis nuotr. Asociatyvi Corbis nuotr.

Šiemet miškas rajono gyventojams nepagailėjo grybų. Tiesa, juos reikia mokėti ne tik rinkti, bet ir tinkamai paruošti. Nepriklausomas mitybos ir kulinarijos ekspertas Vincentas Sakas dalijasi patarimais, kaip tai padaryti.

 

Džio­vi­ni­mas

Džio­­vin­­ti ga­­li­­ma vi­­sus ba­­ra­­vy­­ki­­nius, gudukus, rudmėses, ūmė­­des, vo­­ve­­rai­­tes, žaliuokes. Net ke­­le­­tą me­­tų pa­­sto­­vė­­ję, džio­­vin­­ti gry­­bai ne­­pra­­ran­­da aro­­ma­­to ir ver­­tės. Džio­­vin­­ti rei­­kia svei­­kus, ne­­su­­kir­­mi­­ju­­sius, šva­­riai nu­­va­­ly­­tus (jo­­kiu bū­­du ne­­plau­­tus) gry­­bus. Grybų kepurėles supjaustyti plonais griežinėliais, kotus – išilgai plonomis juostelėmis, sudėti ant grotelių ir džiovinti viryklės orkaitėje 50 - 60ºC temperatūroje įjungus ventiliatorių ir vos pravėrus dureles. Se­­no­­vė­­je tam ge­­riau­­siai pa­­si­­tar­­nau­­da­­vo kros­­nis, dabar yra specialūs džiovintuvai. Su­­džiū­­vęs gry­­bas tam­­pa tra­­pus ir lūž­­ta.

Blo­­gai džio­­vi­­na­­mas gry­­bas iš­­ski­­ria su­l­tis. Su­­smul­­kin­­ti grei­­čiau iš­­džiūs­­ta ir var­­to­­jant su­­trin­­tus į mil­­te­­lius – ge­­riau įsi­­sa­­vi­­na­­mi. Per žiemą geriausiai laikyti popieriniuose maišeliuose. Džio­­vin­­ti su­­vė­­rus ant siū­­lo sau­­lės at­o­­kai­­to­­je ar ne­­ap­­šil­­do­­mo­­je, nors ir ge­­rai vė­­di­­na­­mo­­je pa­­tal­­po­­je, ne­­pa­­tar­­ti­­na, nes gry­­bams lė­­tai džiūs­­tant, juos puo­­la vabz­­džiai, taip pat nuo­­la­­ti­­nį pa­­vo­­jų ke­­lia pe­­lė­­siai.

 

Sū­dy­mas

Sū­­dy­­ti ga­­li­­ma vi­­sus gry­­bus: baravykinius, kelmučius, grūzdus (baltus, geltonus arba juodus piengrybius), gudukus, pievagrybius, rudmėses, ūmėdes, voveraites, žaliuokes (baltikus), tik ge­­riau kiek­­vie­­ną rū­­šį at­­ski­­rai. In­­das ga­­li bū­­ti stik­­li­­nis, me­­di­­nis, ke­­ra­­mi­­nis, ema­­liuo­­tas me­­ta­­li­­nis. Sū­­dy­­tų gry­­bų sko­­nis, ver­­tė la­­bai pri­­klau­­so nuo drus­­kos kie­­kio ir gry­­bų lai­­ky­­mo vie­­tos. Sū­­dy­­tus gry­­bus pa­­tar­­ti­­na lai­­ky­­ti 6–8 °C tem­­pe­­ra­­tū­­ros pa­­tal­­po­­je. Jei pa­­tal­­pos tem­­pe­­ra­­tū­­ra ne aukš­­tes­­nė kaip 6 °C, ki­­log­­ra­­mui iš­­vir­­tų gry­­bų im­a­­ma ne dau­­giau kaip 50–70 g drus­­kos, o lai­­kant šil­­tes­­nė­­je pa­­tal­­po­­je – 60–80 g. Prie­­sko­­nių (lau­­ro la­­pų, pi­­pi­­rų, kra­­pų, svo­­gū­­nų, ser­­ben­­tų, krie­­nų la­­pų) de­­da­­ma pa­­gal sko­­nį.

Gry­­bai šva­­riai nu­­va­­lo­­mi, nu­­plau­­na­­mi ir po už­­vi­­ri­­mo 15–20 min. ver­­da­­mi ir iš­­grie­­bia­­mi į kiau­­ra­­sam­­tį, kad nu­­var­­vė­­tų. At­­vė­­sę sluoks­­niuo­­ja­­mi 5–6 cm sto­­rio ei­­lė­­mis, per­­pi­­lant drus­­ka, ir kas 3–4 ei­­lė pa­­bars­­to­­ma prie­­sko­­niais. Pil­­nas in­­das už­­den­­gia­­mas dvi­­gu­­bu mar­­lės sluoks­­niu, su­­vil­­gy­­tos sū­­dy­­tu van­­de­­niu, už­­de­­da­­mas šva­­rus me­­di­­nis ar ema­­liuo­­tas dang­­tis ir pa­­sle­­gia­­ma šva­­riu ak­­me­­niu ar­­ba pil­­nu van­­dens stik­­lai­­niu. Po 2–3 die­­nų gry­­bai bū­­na ap­­sem­­ti. Jei sū­­ry­­mo ma­­ža, rei­­kia už­­pil­­ti vi­­rin­­to (at­­šal­­dy­­to) sū­­dy­­to van­­dens. Gry­­bai vi­­są lai­­ką tu­­ri bū­­ti ap­­sem­­ti sū­­ry­­mo. Po sa­­vai­­tės ar dvie­­jų juos ga­­li­­ma val­­gy­­ti.

 

Rau­gi­ni­mas

Tai pats sveikiausias grybų ruošos būdas. Raug­­ti ga­­li­­ma vi­­sų rū­­šių gry­­bus, bet tik jau­­nus, be ko­­tų ir nevirtus. Grūzdus (baltus, geltonus arba juodus piengrybius) reikia numirkyti keliuose vandenyse. Nu­­va­­ly­­ti ir nu­­plau­­ti gry­­bai ke­­pu­­rė­­lių apa­­čia į vir­­šų sluoks­­niuo­­ja­­mi ei­­lė­­mis, tarp ku­­rių pri­­de­­da­­ma juo­­dų­­jų ser­­ben­­tų la­­pų, čes­­na­­kų, pet­­ra­­žo­­lių ir pa­­bars­­to­­ma drus­­ka. In­­das pri­­den­­gia­­mas dvi­­gu­­bos mar­­lės sluoks­­niu ir, už­­dė­­jus me­­di­­nį dang­­te­­lį, gry­­bai pa­­sle­­gia­­mi. Mais­­tui var­­to­­ja­­mi po 1–2 mė­­ne­­sių. Kaip ir sū­­dy­­tus, lai­­ky­­ti vė­­sio­­je pa­­tal­­po­­je. Gry­­bai tu­­ri bū­­ti ap­­sem­­ti skys­­čio.

Palikite komentarą

Portalo draugai

 

 VEdid WWW   Radijogama  muziejus     logo-sc    logobanga150  gargzdu-sm

Reklamos

Dabar svetainėje 241 svečiai (-ių) ir narių nėra

Visos teisės saugomos 2018 m. VŠĮ "Mano Gargždai", Žemaitės g. 6, 96121 Gargždai, ĮK 302987419,